Se fler bilder som ovan med bildinfo i vårt bildgalleri

Bli medlem

Medlem blir man genom att sätta in årsavgiften på föreningens Bankgiro 5631-6110. Skriv ditt namn och din adress och att inbetalningen gäller årsavgiften. Du är också välkommen att sända mejl till kontakt@dendrologerna.se eller ringa vår kanslitelefon 08-765 20 81 om du vill veta mer om föreningens verksamhet.

Som medlem får Du vår årsbok Lustgården och möjlighet att delta i de resor och utflykter som anordnas. Föreningen har omkring 450 medlemmar spridda över hela Sverige. Titta också på årets program för att se våra aktiviteter.


Medlemsavgifter

Ordinarie medlem 450 kr/år
Familjemedlem 150 kr/år
Studerande 150 kr/år
Ständig medlem 6 000 kr
Ständig familjemedlem 3 000 kr

Medlem som rekryterat fem nya medlemmar till föreningen får sitt årsmedlemskap kostnadsfritt.


Kontaktuppgifter

Föreningen för Dendrologi och Parkvård
Sibyllegatan 65, 114 43 Stockholm
Tel: 08- 765 20 81
E-post: kontakt@dendrologerna.se
Bankgiro: 5631-6110

Glöm inte att adressändra vid flytt. Kontakta oss genom mejl, telefon eller traditionell postgång.


Styrelse

Ordförande

Johan Stenberg

Vice ordförande och sekreterare

Per Jönsson

Skattmästare

Anders Lindahl

Medlemssekreterare

Catharina Lewenhaupt

Redaktör

Lars Nyberg

Ledamot

Barbro Ridderlöf

Ledamot

Otto von Arnold

Ledamot

Jörg Roepcke

Ledamot

Johnny Schimmel

Ledamot

Cilla Ericson

Ledamot

Gunvor Larsson

Ledamot

Hans Peter Hedlund

Ledamot

Börje Drakenberg

Ledamot

Caroline Bergström

Ledamot

Pia Barklund


Stadgar för föreningen

Stadgarna är antagna vid föreningens konstituerande på Läkaresällskapets lilla sal i Stockholm, torsdagen den 18 mars 1920.

Stadgarna är sedermera ändrade genom beslut å ordinarie föreningsstämma den 17 mars 1945 och extra föreningsstämma den 19 maj 1945, vid ordinarie föreningsstämma den 15 mars 1959 och extra föreningsstämma den 25 juni 1959, vid ordinarie föreningsstämmor den 16 mars 1998 och den 7 mars 1999, samt vid ordinarie förenings-stämmor den 12 mars 2006 och den 11 mars 2007.

§ 1

Föreningens syfte är att främja intresset för och kännedomen om i Sverige odlingsvärda
träd och buskar liksom intresset för anläggning, vård och försköning av svenska parker.

§ 2

Föreningen skall verka för dessa mål genom att

insamla och bearbeta inom landet gjorda rön på dendrologiens område,
verka för att parkanläggning och parkvård genomförs enligt god praxis,
anordna exkursioner för studium av äldre och nyare parkanläggningar eller dendrologiskt intressanta platser,
utge skrifter om svensk dendrologi och parkvård.

§ 3

Var och en som har intresse för föreningens syfte och verksamhet kan bli medlem i föreningen.

På förslag av styrelsen kan föreningen till hedersledamot välja framstående dendrolog eller person, som visat särskilt intresse för föreningen eller främjat dess ändamål.

Hedersledamöternas antal må ej överstiga 12 svenska och 12 utländska.

§ 4

Föreningens medlemmar består av

 1. hedersledamöter, vilka inte betalar årsavgift,
 2. årsbetalande medlemmar, vilka betalar av årsmötet fastställd avgift,
 3. ständiga medlemmar, vilka en gång för alla betalat av årsmötet fastställd avgift.

Föreningens utgifter bekostas med de medel som föreningens medlemmar betalar in som medlemsavgifter och som avgifter för deltagande i föreningens arrangemang.

Avgifter som betalas in för ständigt medlemskap skall redovisas under en särskild bok-föringspost benämnd ”Ständiga medlemmars fond”. Denna intäktspost bokförs separat.

Som bidrag till föreningens verksamhet får från ”Ständiga medlemmars fond” årligen för varje ständig medlem tas ut det belopp som motsvarar den årsavgift som en ordinarie medlem skall betala in under året.

Av den årliga värdeökningen i ”Ständiga medlemmars fond” får, efter beslut av årsmötet, högst 80 procent tas ut som bidrag till ändamål som är väsentliga för föreningens verksam-het. Vid bestämmande av hur stor del av värdeökningen som kan tas i anspråk skall hänsyn tas till hur behållningen på bokföringsposten har utvecklats under en följd av år, i vart fall under de senaste fyra hela kalenderåren och under tiden därefter fram till årsmötet.

§ 5

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av minst 9, högst 15 ledamöter.

Ledamöterna väljs på ordinarie årsmöte för tiden till det ordinarie årsmöte, som hålls tre år därefter, med iakttagande av att varje år en tredjedel av ledamöterna avgår. Avgående ledamot kan omväljas.

Avgår ledamot före utgången av den tid han eller hon är vald, skall nytt val verkställas för den tid som återstår.

Vid valet till styrelse utser årsmötet en av ledamöterna att vara föreningens och styrelsens ordförande.

§ 6

Styrelsen utser inom sig en vice ordförande och ett arbets- och redaktionsutskott på högst 5 ledamöter samt en sekreterare och en skattmästare.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, så ofta det erfordras, dock minst en gång årligen. Arbets- och redaktionsutskottet sammankallas av dess ordförande.

Vid styrelsens sammanträden skall, för att beslut må kunna fattas, minst 5 ledamöter vara närvarande, och vid arbets- och redaktionsutskottets sammanträden minst 3 ledamöter. Alla frågor avgörs med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening, som biträds av ordföranden vid sammanträdet.

Kallelse till styrelsens sammanträden skall utsändas minst 10 dagar före sammanträde.

§ 7

Styrelsens förvaltning och räkenskaper granskas av två för detta valda revisorer.

§ 8

Ordinarie årsmöte hålls årligen under mars eller april månader. Extra föreningsmöte utlyses, då styrelsen så finner lämpligt, eller då minst en tiondel av föreningens hela medlemstal hos styrelssen skriftligt begär detta med angivande av ändamålet med mötet. Kallelse till föreningsmötet sker senast 14 dagar före mötets hållande genom kallelse per post till varje medlem. I kallelsen anges de ärenden, som skall vara föremål för föreningsmötets behandling.

§ 9

Årsmötet öppnas av ordföranden, eller vid förhinder för honom, av styrelsens vice ordförande, varefter förhandlingarna leds av den årsmötet därtill utsett.

Vid årsmötet avgörs alla frågor med enkel röstövervikt och genom öppen omröstning, utom då votering med slutna sedlar begärs.

Val av hedersledamöter må ske genom sluten omröstning.

Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

§ 10

Vid ordinarie årsmöte skall förekomma

 1. styrelse- och revisionsberättelse
 2. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning och räkenskaper
 3. val av styrelseledamöter
 4. val av två revisorer och en revisorssuppleant
 5. val av valberedning om två personer, varav en sammankallande
 6. fastställande av årsavgift för nästföljande år
 7. förslag och framställningar, vilka väckts av styrelsen eller som inkommit till styrelsen skriftligen senast en månad före mötets hållande.
§ 11

Beslut om ändring av dessa stadgar skall, för att bli giltigt, fattas vid två på varandra följande föreningsmöten, därav minst ett ordinarie samt vid det möte, som sist hålles, biträdas av minst två tredjedelar av de röstande.

§ 12

Beslut om föreningens upplösning fattas vid två efter varandra följande föreningsmöten, varav minst ett ordinarie. Beslutet måste vid båda föreningsmötena biträdas av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. Upplöses förening skall, sedan föreningens eventuella skulder reglerats, återstående tillgångar användas för ändamål, som bedöms främja föreningens syften, uttalade i stadgarnas §§ 1 och 2.

Dendrologerna och personuppgifter

Den 25 maj kom den nya dataskyddsförordningen – General Data Protection Regulation (GDPR) som ersätter den nuvarande Svenska Personuppgiftslagen (PUL). Som förening är vi skyldiga att värna skyddet av dina och övriga medlemmars enskilda rättigheter och personuppgifter. De uppgifter som vi samlar in är namn, telefonnummer, e-post och postadress.

Föreningen för Dendrologi & Parkvård använder uppgifterna för att uppfylla föreningens förpliktelser att informera om aktiviteter, resor och i kommunikationen med medlemmar. Medlemmarna lämnar själva sina uppgifter vid ansökan om medlemskap och därmed sitt samtycke. Samtycket kan alltid återkallas.

Enligt dataskyddsförordningen har du följande rättigheter i fråga om personuppgifter vi har om dig:

 • du kan begära åtkomst till dina personuppgifter
 • du kan begära rättelse av felaktiga och ofullständiga personuppgifter
 • du kan begära radering

Vi behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem eller så länge som det är nödvändigt för föreningen att fullgöra föreningens förpliktelser.

Om du har frågor eller synpunkter som gäller personuppgiftshanteringen är du välkommen att vända dig till styrelsen på kontakt@dendrologerna.se eller Föreningen för Dendrologi & Parkvård, Sibyllegatan 65, 114 43 Stockholm.