Kallelse till Dendrologiska föreningens årsmöte 2019

Kallelse till Dendrologiska föreningens årsmöte 2019 1024 683 Dendrologerna

Tid: Fredagen den 29 mars 2019, kl 16.00
Plats: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm

Förslag till DAGORDNING

 1. Årsmötet öppnas
 2. Parentation över bortgångna medlemmar
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Godkännande av kallelse och dagordning
 5. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
 6. Styrelseberättelse för 2018
 7. Skattmästarens rapport
 8. Revisionsberättelse för 2018
 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Beslut om resultatdisposition
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2018
 12. Val av ledamöter till styrelsen för 2019‒2021
  I tur att avgå/omväljas är Daniel Daggfeldt, Börje Drakenberg, Gunvor Larsson och Börje Lind samt ett nyval av ledamot för 2019‒2021. Fyllnadsval av en ledamot för år 2019 (vakant plats). I övrigt består styrelsen av Pia Barklund, Hans Peter Hedlund, Eva Hernbäck, Per Jönsson, Catharina Lewenhaupt, Lars Nyberg, Barbro Ridderlöf, Johan Stenberg och Inger Törnblom.
 13. Val av ordförande för 2019
 14. Val av revisorer och revisorssuppleant. Föregående år valdes Magnus Bosson och Ingegerd Lind till revisorer och Sten Hellqvist till revisorssuppleant, samtliga på ett år.
 15. Val av valberedning. Sittande valberedning består av Jan Berg, Caroline Bergström och Carl-Gustaf Lewenhaupt
 16. Fastställande av årsavgifter för 2019
 17. Utdelning av föreningens stipendium till minne av Sven A Hermelin
 18. Information
 19. Övriga ärenden
 20. Årsmötet avslutas

Efter årsmötet kommer stipendiaten Johnny Schimmel att berätta om och visa bilder på temat ”Arboretum Norr – där natur och kultur möts”. Årsmötesmiddagen avätes ca kl 18.00 på KSLA, se särskild information i vårbrev och meny.

Hjärtligt välkomna
Styrelsen