Föreningens årsskrift Lustgården

Lustgården 2008

Lustgården 2008

Norrvikens trädgårdar i Båstads kommun är ett unikt konstverk i den svenska trädgårdshistorien. Trädgårdarna är en del av vårt kulturarv. Liksom andra kulturarv bör de bevaras till kommande generationer. En trädgård är, till skillnad från flertalet andra konstverk, ofta en del av det omkringliggande landskapet. Det gäller i allra högsta grad för Norrvikens trädgårdar. Tyvärr verkar det som om de styrande i kommunen inte till fullo har insett detta och värdet av att allt görs för att bevara trädgårdarna med omgivningar i godtagbart skick. Kommunen  har under senare år lagt fram flera förslag om ny bebyggelse vid trädgårdarna. Förslagen skulle, i praktiken, resultera i att trädgårdarna inte längre skulle kunna anses som ett omistligt kulturarv. Vår förening har i flera yttranden till kommunen tagit ställning mot förslagen. Yttranden som finns på vår hemsida.

När detta skrivs i månadsskiftet september/oktober 2008 verkar det som om faran just nu inte längre är akut. Ekologer från länsstyrelsen i Skåne har nämligen funnit att en art av fridlyst salamander, större vattensalamander, finns i trädgårdarna och att den senast tänkta bebyggelsen därför skulle strida mot EU: bestämmelser om artskydd. Låt oss hoppas på det bästa och att beslut kan fattas om att trädgårdarna blir ett kulturarv som därigenom på olika sätt kan få det ekonomiska stöd som krävs för att de ska kunna skötas och bevaras på ett tillfredsställande sätt. Styrelsen och arbetsutskottet i föreningen kommer att följa händelseutvecklingen nära.

Styrelsen har fattat ett beslut om att träd i Rosendals park på södra Djurgården i Stockholm ska märkas med namnskyltar, bekostade av föreningen. Arbetet med inventeringen av vilka träd som ska få skyltar håller på att avslutas. Ett mycket stort antal människor besöker årligen den del av Djurgården där parken ligger. Det är föreningens förhoppning att skyltarna ska bidra till kännedomen, kunskapen och intresset för olika slag av träd.

Malus och Pyrus, äpplen och päron är årets träd. Årets träddag ägde rum i slutet av september. Den kunde genomföras på bästa möjliga sätt tack vare ett givande samarbete med Sveriges Pomologiska Sällskap. Vi som deltog hörde talas om gamla äppel- och päronsorter, för vilka intresset glädjande nog ökat under senare år. Jag erinrar mig så här i slutet av växtåret en dikt av Gunnar Mascoll Silfverstolpe ”Slut på sommarlovet” ur vilken några rader kan citeras ”Det var den tid då våra fickor spändes av kantstött frukt med regnvåt lera på — Man höll den avskedsgåva, sommarn räckte, en påse astrakaner mot sin blus.”

Ur Lustgården 2008

I 2008 års Lustgården återfinns en artikel om poppelsläktet av Lars Lagerstedt, där även hans inventeringar och uppmätningar redovisas.

I artikeln om björkar av Cecilia Öxell och Henrik Sjöman beskrivs arter med vackert mörkröda stammar, dramatiskt flagnande näver och höstfärger som ingen svensk björk kan mäta sig med.

Från sin resa genom Yunnans bergslandskap har Eric Wahlsteen bl a beskrivit några av de vegetationstyper som finns i nordvästra delen av denna kinesiska provins.

Den genetiska variationen i allmänhet och exempel på variation hos några i familjen Cupressace behandlas i en artikel av Gösta Eriksson.

Årets träd var Malus, aplar, och Pyrus, päron. På temadagen, som anordnades tillsammans med Sveriges Pomologiska Sällskap, avhandlade Ingegerd Dormling den botaniska delen och Mattias Iwarsson den pomologiska.

Föreningens utflykter och resor beskrivs. Från resan till Toscana i oktober berättar Birgitta och Klaus Stritzke med vackra bilder därtill.