Styrelseberättelse för 2018

Styrelseberättelse för 2018 150 150 Dendrologerna

Årsmöte

Föreningens 98:e årsmöte hölls den 23 mars på Kungl. Skogs‐ och Lantbruksakademien, KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm.

Styrelseberättelsen och årsredovisningen för 2017 lästes upp och godkändes. Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes, varefter styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning. Budget för 2018 presenterades och godkändes.

Till föreningens ordförande omvaldes Per Jönsson för en period på ett år. Till nya ledamöter i styrelsen valdes Hans Peter Hedlund och Susanne Tupy på tre år (Mari Miljand hade avsagt sig omval och Lars Erik Kers hade avlidit under det gångna året). Kvarstående ledamöter är Pia Barklund, Daniel Daggfeldt, Börje Drakenberg, Eva Hernbäck, Börje Lind, Gunvor Larsson, Catharina Lewenhaupt, Lars Nyberg, Barbro Ridderlöf, Johan Stenberg och Inger Törnblom.

Till revisorer omvaldes Magnus Bosson och Ingegerd Lind och till revisorssuppleant Sten Hellqvist, samtliga för en ettårsperiod.

Till valberedning på ett år beslöt årsmötet omval av Carl‐Gustaf Lewenhaupt. Årsmötet hade givit den då valda styrelsen ett interimistiskt uppdrag att utse ytterligare en ledamot av valberedningen för tiden fram till årsmötet 2018. Styrelsen hade utsett Jan Berg och Caroline Bergström, vilka årsmötet beslöt att omvälja för ytterligare ett år.

Efter årsmötet föreläste årets Hermelinstipendiat Henrik Morin om sin verksamhet på temat ”Kulturhistoriska miljöer i praktiken”, med exempel på genomförda projekt i äldre park‐ och trädgårdsmiljöer.

Verksamhet

Styrelsen har haft tio protokollförda möten (inkl konstituerande mötet) under året.

Föreningens verksamhet har under året bestått av 1/ Fyra dagars besök i Berlins parker och arboretum i april, 2/ En veckas exkursion i maj genom Polens natur/urskog Bialowieza samt besök i Warszawas parker och landets största arboretum i Rogow, 3/ Trädpromenad i maj bland koloniträdgårdar i Tantolunden, 4/ Barrträdsobservation i Bergianska trädgården i maj, 5/ Dagsutflykt till tre skånska slottsparker (Sofiero, Krapperup, Vegeholm) i juni, 6/ Park‐ och trädpromenad på Reimersholme i augusti, 7/ Heldagsbesök på Uppsala Botan och SLU‐Ultuna i september, 8/ Heldagsexkursion i september till Katrineholms arboretum och lantbruksmuseet Julita med dess äpplegenbank och franska, tyska och engelska parker, 9/ En veckas träd‐ och parkresa till Madeira i månadsskiftet oktober‐november,10/ Heldagsseminarium på temat ”Träden i staden” i november, 11/ Bildvisning från årets resor och utflykter i januari.

Styrelsen har låtit förfina och förbättra sökfunktionen för den numera digitaliserade årsboken Lustgården – alla nummer sedan 1920 – som numera går att läsa på föreningens hemsida.

Flera medlemmar av styrelsen har representerat föreningen med bokbord och försäljning av bl a Lustgården och profiljackor vid Bergianska föreningens Vänners årliga höstfest i början av september.

Styrelsen har inom sig utsett två arbetsgrupper inför föreningens 100‐årsjubileum: en som arbetar med att framställa en utökad upplaga av årsboken Lustgården som ska utkomma redan på våren 2020, samt en som förbereder trekvarts dags jubileumsfirande på Ekolsunds slott den 16 maj 2020.

Ekonomi

2018 års resultat av föreningens verksamhet samt aktie‐ och fondplaceringar visar ett överskott på 129.440 kronor.

Verksamheten visar ett överskott på 119.081 kronor, vilket till viss del beror på ökande medlemsintäkter men framför allt på överskott från resor och aktiviteter.

Avkastningen för Ständiga medlemmars fond har varit relativt god 37.523 kronor. Fondförvaltaren Ålandsbanken har debiterat föreningen 27.256 kronor för förvaltningen av depån.

Övrig information om föreningens ekonomi finns att läsa i Årsredovisningen.

Antalet medlemmar har ökat till totalt 406 (397 år 2017).

Inga bidrag har erhållits för utgivningen av Lustgården.