Monthly Archives :

mars 2020

Vårbrevet med årsprogram 2020
Vårbrevet med årsprogram 2020 1024 683 Dendrologerna

Även Föreningen för Dendrologi och Parkvård har drabbats av coronavirusets explosiva utbrott. Av det skälet har styrelsen tvingats att i hast ändra och banta ner årets aktiviteter enligt nedan. Föreningens årsmöte fredagen den 3 april kl 16.00 uppskjuts till hösten. Vi gissar på september och kommer att i god tid utsända kallelse och dagordning. Nu…

read more
Styrelseberättelse för år 2019
Styrelseberättelse för år 2019 1024 512 Dendrologerna

Årsmöte Föreningens 99:e årsmöte hölls den 29 mars på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm. Styrelseberättelsen och årsredovisningen för 2018 lästes upp och godkändes. Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes, varefter styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning. Budget för 2019 presenterades och godkändes. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att utreda andra alternativ…

read more