Styrelseberättelse för år 2019

Styrelseberättelse för år 2019 1024 512 Dendrologerna

Årsmöte

Föreningens 99:e årsmöte hölls den 29 mars på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm.

Styrelseberättelsen och årsredovisningen för 2018 lästes upp och godkändes. Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes, varefter styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning. Budget för 2019 presenterades och godkändes.

Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att utreda andra alternativ än Ålandsbanken för hantering av föreningens kapitalfonder och eventuellt genomföra ett byte av kapitalförvaltning samt redovisa detta inför årsmötet 2020.

Till föreningens ordförande omvaldes Per Jönsson för en period på ett år. Till nya ledamöter i styrelsen valdes Caroline Bergström för 2019 och Yvonne Högberg på tre år. Kvarstående ledamöter är Pia Barklund, Daniel Daggfeldt, Börje Drakenberg, Hans Peter Hedlund, Eva Hernbäck, Börje Lind, Gunvor Larsson, Catharina Lewenhaupt, Lars Nyberg, Barbro Ridderlöf, Johan Stenberg och Inger Törnblom.

Till revisorer omvaldes Magnus Bosson och Ingegerd Lind och till revisorssuppleant Sten Hellqvist, samtliga för en ettårsperiod.

Till valberedning på ett år beslöt årsmötet omval av Jan Berg och Carl-Gustaf Lewenhaupt samt nyval av Gabrielle Barnekow Klint.

Efter årsmötet föreläste årets Hermelinstipendiat Johnny Schimmel om sin verksamhet på temat ”Arboretum Norr – där natur och kultur möts”.

Verksamhet

Styrelsen har haft elva protokollförda möten (inklusive konstituerande mötet) under året.

Föreningens verksamhet har under året bestått av 1/ Tolv dagars trädgårds- och parkexkursion i Iran från Shiraz i söder över Isfahan, Teheran och odlingar vid Kaspiska havskusten till Tabriz i norr i april, 2/ Fyra dagars besök i Londons parker samt RHS Wisley Park och Kew Gardens i maj, 3/ Trädvandring i maj i Bergianska trädgården med fokus på växternas evolution genom årmiljonerna, 4/ Heldagsutflykt i maj till Linnéträdgården i Uppsala samt Linnés Hammarby, 5/ Dagsutflykt i juni till Jordberga slottspark utanför Trelleborg, krattekar och en sandskogs Natura 2000-projekt vid Sandhammaren samt arboretet Kivik-Esperöd, 6/ Tre dagars landskapsresa i augusti till Botaniska trädgården, Trädgårdsföreningen, Näckrosdammen och Lisebergs arboretum i Göteborg samt Gunnebo och Jonsereds slottsparker, 7/ Expertguidad vandring i den restaurerade Hagaparken i augusti, 8/ Expertguidad exkursion bland trädplanteringarna vid Kungl. Tekniska högskolan, 9/ En dryg veckas exkursion i nationalparker, parker och skogar i Serbien i månadsskiftet september/oktober, 10/ Temadag om ”Märkliga träd” i november, 11/ Bildvisning från årets resor och utflykter i januari.

Styrelsen har låtit förfina och förbättra sökfunktionen för den numera digitaliserade årsboken Lustgården – alla nummer sedan 1920 – som numera går att läsa på föreningens hemsida.

Flera medlemmar av styrelsen har representerat föreningen med bokbord och försäljning av bland annat Lustgården, tygväskor och profiljackor vid Bergianska trädgårdens årliga höstfest i början av september.

Inom styrelsen har två arbetsgrupper verkat inför föreningens 100-årsjubileum: redaktionskommittén som arbetat med att framställa ett utökat nummer av årsboken Lustgården som utkommer i maj 2020, samt en grupp som förberett jubileumsfirande på Ekolsunds slott den 16 maj 2020.

Ekonomi

2019 års resultat av föreningens verksamhet samt aktie- och fondplaceringar visar ett totalt överskott på 683 982 kronor. Avkastningen för föreningens kapitalförvaltning har varit 694 721 kronor. Den löpande verksamheten visar ett underskott på 10 739 kronor.

Det stora överskottet beror på att vi sålt aktierna i Ålandsbanken till dagens marknadsvärde och de köptes en gång i tiden för ett betydligt lägre belopp.

Detta är en engångsföreteelse. Styrelsen har arbetat för att hitta bästa alternativet för hantering av föreningens kapital enligt vad som beslöts på årsmötet 2019.

Behållningen av försäljningen inklusive vinsten, har återinvesterats i en ny aktiefond i Handelsbanken med aktier i Investor och SBA B.

Antalet medlemmar har ökat till 414 (406 år 2018).

Bidrag för tryckning av Lustgårdens jubileumstidskrift har inkommit från Kungliga Patriotiska Sällskapet, Prins Carl Gustafs Stiftelse och Stiftelsen Carl Bennet, delvis utbetalt under 2019.

Årsredovisningen 2019 kommer att finns i tryckta exemplar på årsmötet 2021.

Styrelsens tack

Styrelsen vill framföra sitt djupt kända tack till alla som genom insatser av olika slag har bidragit till att främja och förgylla föreningens verksamhet och hoppas på ett fortsatt stöd och engagemang från föreningens medlemmar även i framtiden.