Styrelseberättelse för år 2020

Styrelseberättelse för år 2020 1024 510 Dendrologerna

Årsmöte

På grund av den uppblossande coronapandemin kunde föreningen inte avhålla sitt 100:e årsmöte på utsatt datum den 3 april. Dock utsändes i början av mars styrelsens verksamhetsberättelse för 2019 samt vårbrev med årsprogram för 2020, där det förutskickades att årsmötet i stället planerades äga rum i september.

Redan i detta vårbrev meddelades att den planerade resan till Mallorca i slutet av mars hade inställts samt att det var osäkert om föreningens 100-årsfirande på Ekolsunds slott den 16 maj skulle kunna genomföras.

Verksamhet

Firandet av föreningens 100-årsjubileum blev på grund av coronan i en första vända senarelagt till 22–23 maj 2021. Efter rådslag med Ekolsunds slott på senhösten uppsköts ånyo jubileumsfirandet till 22–27 juli 2021.

Årsboken ”Lustgården” utkom dock som planerat i mitten av maj med ett extra ambitiöst och omfångsrikt jubileumsnummer (232 sidor) som fick ett mycket positivt mottagande från läsekretsen.

Antalet styrelsemöten reducerades p g a pandemin till bara ett fåtal mot normala år ett tiotal. Några av dessa möten har genomförts genom mejlväxling mellan styrelseledamöterna och ordföranden, skattmästaren samt sekreteraren.

Föreningens verksamhet har under året bestått av…

  1. Trädvandring i maj i Bergianska botaniska trädgården med fokus på växternas evolution genom årsmiljonerna.
  2. Besök i Drottningholms slottspark i slutet av augusti för studium av arkeologiska undersökningar och restaureringen av broderiparterren samt arbetet med de förnyade barockalléerna där.
  3. Heldagsutflykt i september till tre uppländska slott och slottsparker samt ett privat arboretum med kulturella och historiska inslag.
  4. Vandring vid Kungliga Skogshögskolan/Gamla Skogis och studium av dess arboretum.
  5. Extrainsatt program i oktober med besök i arboretet Ramsö Backar utanför Vaxholm med relativt unga planteringar av cirka 200 mest exotiska trädarter.
  6. En dagsutflykt gjordes av några styrelsemedlemmar i oktober till Stora Ekholmen utanför Vaxholm där restaureringen av parkanläggningen förevisades. Förhoppningsvis ett framtida besöksmål.
  7. Digitaliserad bildvisning i januari av bl a det gångna årets utflykter. Även ett bildnedslag i en av våra medlemmars tidigare resor till Korea, medlemmarnas
    manstarka (35 deltagare) resa till Iran 2019 samt en exposé över 100 år med Dendrologiska föreningen. Detta ersatte den fysiska bildvisningen i januari och nådde på så sätt alla föreningens cirka 400 medlemmar jämfört med annars cirka 30 fysiskt närvarande deltagare.

På grund av fortsatt pågående coronapandemi nödgades föreningen ställa in det planerade heldagsbesöket i Landskronas parker och på Ven i juni, tre dagars landskapsresa till nordöstra Skåne och Österlen i augusti, den veckolånga resan till Mallorca i oktober samt temadagen i november under rubriken ”Trädsjukdomar – hot och bot” (uppskjuten till november 2021).

Även det till september planerade uppskjutna årsmötet 2020 senarelades ännu en gång till den 26 mars 2021.

Ekonomi

2020 års resultat av föreningens verksamhet samt aktie- och fondplaceringar visar ett överskott på 15.765 kronor.

Avkastningen för föreningens kapitalförvaltning har varit 21.841 kronor.

Den löpande verksamheten visar ett underskott på 6.076 kronor.

Övrig information om föreningens ekonomi finns att läsa i Årsredovisningen.

Antalet medlemmar har ökat till 453 (414 år 2019).

För utgivningen av Lustgården har erhållits 85.000 kronor från Kungliga Patriotiska sällskapet, Carl Bennets fond och Prins Carl Gustafs fond.

Styrelsens tack

Styrelsen vill framföra sitt djupt kända tack till alla medlemmar som trots oket av coronapandemin i ord och närvaro demonstrerat stort stöd och engagemang för föreningens verksamhet och ansträngningar.