Styrelseberättelse för år 2015

Styrelseberättelse för år 2015 1024 768 Dendrologerna

Årsmöte

Föreningens 95:e årsmöte hölls på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm den 10 april.

Styrelseberättelsen för 2014 lästes upp och årsredovisningen presenterades och godkändes. Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning. Budget för 2015 presenterades och godkändes.

Till föreningens ordförande nyvaldes Per Jönsson för en period på ett år efter avgående Sigrid de Geer. Till ny sekreterare valdes Catharina Lewenhaupt för en period på tre år efter avgående Gunilla Berg. Till övriga ledamöter i styrelsen omvaldes Sigrid de Geer och Lars Erik Kers samt nyval av Inger Törnblom för en period på tre år.

Till revisorer omvaldes Ingegerd Lind och Claes Nordmark och till revisorssuppleant omvaldes Sten Hellqvist, samtliga för en ettårsperiod.

Till valberedning på ett år nyvaldes Börje Lind (sammankallande) och Gunilla Berg.

Efter årsmötet föreläste årets Hermelinstipendiat, hortonom Elisabeth Öberg, om sin verksamhet på temat “En norrländsk trädgård”.

Verksamhet

Styrelsen har haft åtta protokollförda möten (inkl det konstituerande mötet) under året.

Föreningens verksamhet har under året bestått av

  1. vårpromenad i Bergianska trädgården i maj,
  2. veckoresa till norra Italien i maj,
  3. allésafari i Skåne i maj,
  4. heldagsutflykt till arboretet Lassas Hagar på Svartlöga i Sthlms ytterskärgård,
  5. två dagars landskapsresa till norra Dalarnas berömda trädgårdar i augusti,
  6. kvällsvandring på Djurgården i augusti,
  7. heldagsmöte i november på temat “Historiska parker, att förvalta och vårda ett   föränderligt kulturarv” och
  8. också i november bildvisning av årets resor och utflykter samt föredrag om lignoserna vid Rosendal.

Under året har en ny folder tagits fram som ger information om föreningens verksamhet i korthet och som ska delas ut till personer som visar intresse för att bli medlemmar.

Ett arbete att digitalisera Lustgården har påbörjats och ett nyinrättat redaktionsråd har haft sina första möten för att planera den framtida Lustgården.

Ekonomi

2014 års resultat av föreningens verksamhet och aktie- och fondplaceringar visar en förlust på 23 016 kronor. Verksamheten visar ett underskott på 41 012 kronor.

Avkastningen för Ständiga medlemmars fond har varit god. Det finansiella resultatet visar ett överskott på 17 398 kronor. Fondförvaltaren Ålandsbanken har kraftigt höjt sina avgifter i jämförelse med 2014.

Övrig information om Föreningens ekonomi finns att läsa i Årsredovisningen.

Antalet medlemmar har minskat marginellt jämfört med förra året, samtidigt som de totala medlemsintäkterna ligger still. Flerårsjämförelser finns att läsa i Årsredovisningen, sid 2.

För utgivningen av Lustgården erhölls 25.000 kronor från Patriotiska Sällskapet i bidrag, att fördela på år 2015 och 2016.

Årsmötet 2015 beslöt att bibehålla årsavgiften på 450 kronor och övriga avgifter är oförändrade.

Styrelsens tack

Styrelsen vill framföra sitt varma tack till alla som genom insatser av olika slag har bidragit till att främja föreningens verksamhet och utveckling och hoppas på ett fortsatt stöd av föreningens medlemmar i framtiden.

Stockholm i mars 2016

Per Jönsson
Ordförande

Catharina Lewenhaupt
Sekreterare

Katarina Curman
Ledamot

Sigrid de Geer
Ledamot

Lars Erik Kers
Ledamot

Henrik Sjöman
Ledamot

Christer Wagenius
Ledamot

Daniel Daggfeldt
Vice ordförande

Barbro Ridderlöf
Skattmästare

Pia Barklund
Ledamot

Börje Drakenfeldt
Ledamot

Eva Hernbäck
Ledamot

Christian Laine
Ledamot

Klaus Stritzke
Ledamot