Styrelseberättelse för år 2016

Styrelseberättelse för år 2016 754 1024 Dendrologerna

Årsmöte

Föreningens 96:e årsmöte hölls den 1 april på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm.

Styrelseberättelsen och årsredovisningen för 2015 lästes upp och godkändes. Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning. Budget för 2016 presenterades och godkändes.

Till föreningens ordförande omvaldes Per Jönsson för en period på ett år. Till nya ledamöter i styrelsen valdes Börje Lind och Gunvor Larsson för en period på tre år. Kvarstående ledamöter är Pia Barklund, Katarina Curman, Daniel Daggfeldt, Börje Drakenberg, Eva Hernbäck, Lars Erik Kers, Catharina Lewenhaupt, Barbro Ridderlöf, Henrik Sjöman och Inger Törnblom.

Till revisorer omvaldes Ingegerd Lind och till revisorssuppleant Sten Hellqvist, samt nyvaldes Magnus Bosson, samtliga för en ettårsperiod.

Till valberedning på ett år nyvaldes Sigrid de Geer (sammankallande) samt omvaldes Gunilla Berg.

Efter årsmötet föreläste årets Hermelinstipendiat Marit Gamberg om sin verksamhet på temat “Omföring från gräsmatta till äng – fördelaktigt i urban och semiurban miljö?”.

Verksamhet

Styrelsen har haft tio protokollförda möten (inkl konstituerande mötet) under året.

Föreningens verksamhet har under året bestått av 1/ Heldagsvandring i Ekebyhovs slottspark i maj, 2/ Vårpromenad i Humlegården i maj, 3/ En dagsexkursion i Malmös parker i juni, 4/ Tre dagars landskapsresa på Gotland i augusti, 5/ En veckas rundresa i klassiska parker och trädgårdar i östra Tyskland i september, 6/ Promenad och föredrag i september längs Hornsgatans ginkgoplanering och på Södra stationsområdet i Stockholm, 7/ Heldagsbesök i Ekolsunds slottspark i oktober, 8/ Heldagsseminarium i november på temat “Alléer i Sverige och Europa”, 9/ Bildvisning från årets resor och utflykter.

Föreningen har låtit digitalisera årsboken Lustgården – alla nummer sedan 1920 – som nu går att läsa på föreningens hemsida.

Föreningen har låtit framställa ett nytt profilplagg – en munkjacka i rött och grönt formgiven av Barbro Ridderlöf – för försäljning till föreningens medlemmar.

Ekonomi

2016 års resultat av föreningens verksamhet och aktie- och fondplaceringar visar en förlust på 61 230 kronor. Verksamheten visar ett underskott på 70 406 kronor.

Avkastningen för Ständiga medlemmars fond har varit relativt god. Det finansiella resultatet visar ett överskott på 9 176 kronor.

Fondförvaltaren Ålandsbanken har debiterat föreningen 36 178 kronor för förvaltningen av depån.

Övrig information om Föreningens ekonomi finns att läsa i Årsredovisningen.

Antalet årsbetalande medlemmar har minskat, några har avsagt sig sitt medlemskap och andra har kommit till under året.

För utgivningen av Lustgården erhölls 12 500 kronor I bidrag från Patriotiska Sällskapet.

Digitaliseringen av Lustgården är nu färdigställd till en kostnad av drygt 100 000 kronor. För att täcka denna kostnad har aktier ur Ständiga medlemmars fond avyttrats.

Årsmötet 2015 beslöt att bibehålla årsavgiften på 450 kronor och övriga avgifter är oförändrade.

Styrelsens tack

Styrelsen vill framföra sitt varma tack till alla som genom insatser av olika slag har bidragit till att främja föreningens verksamhet och utveckling och hoppas på ett fortsatt stöd av föreningens medlemmar i framtiden.

Stockholm i mars 2017

Per Jönsson
Ordförande

Daniel Daggfeldt
Vice ordförande

Catharina Lewenhaupt
Sekreterare

Barbro Ridderlöf
Skattmästare

Katarina Curman
Redaktör

Pia Barklund
Ledamot

Börje Drakenberg
Ledamot

Eva Hernbäck
Ledamot

Lars Erik Kers
Ledamot

Gunvor Larsson
Ledamot

Börje Lind
Ledamot

Henrik Sjöman
Ledamot

Inger Törnblom
Ledamot