Styrelseberättelse för år 2017

Styrelseberättelse för år 2017 729 1024 Dendrologerna

Årsmöte

Föreningens 97:e årsmöte hölls den 31 mars på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm.

Styrelseberättelsen och årsredovisningen för 2016 lästes upp och godkändes. Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning. Budget för 2017 presenterades och godkändes.

Till föreningens ordförande omvaldes Per Jönsson för en period på ett år. Till nya ledamöter i styrelsen valdes Lars Nyberg och Johan Stenberg på tre år samt Mari Miljand på ett år (enligt eget önskemål). Kvarstående ledamöter är Pia Barklund, Daniel Daggfeldt, Börje Drakenberg, Eva Hernbäck, Börje Lind, Gunvor Larsson, Lars Erik Kers (avliden i maj 2017), Catharina Lewenhaupt, Barbro Ridderlöf och Inger Törnblom.

Till revisorer omvaldes Magnus Bosson och Ingegerd Lind och till revisorssuppleant Sten Hellqvist, samtliga för en ettårsperiod.

Till valberedning på ett år nyvaldes Carl-Gustaf Lewenhaupt. Eftersom inga ytterligare namn föreslogs gav årsmötet den nya styrelsen i uppdrag att utse ytterligare minst en ledamot i valberedningen.

Efter årsmötet föreläste årets Hermelinstipendiat Vikki Bengtsson om sin verksamhet på temat ”Miljöer med åldriga lövträd i Sverige och England”.

Verksamhet

Styrelsen har haft nio protokollförda möten (inkl konstituerande mötet) under året.

Föreningens verksamhet har under året bestått av 1/ En veckas exkursion i norra Teneriffas makaronesiska flora i mars, 2/ Fyra dagars besök i Paris parker, 3/ Vårpromenad i Bergianska trädgården i maj, 4/ Besök på Nynäs gård med park i maj, 5/ Dagsbesök på bl a nationella genbanken i Alnarp i juni, 6/ Tre dagars landskapsresa till Östergötland och Visingsö i augusti, 7/ Besök i urbana innergårdar på Södermalm i september, 8/ En veckas träd- och trädgårdsresa till Skottland i september, 9/ Heldagsseminarium på temat ”Lövtäkter – hamling och beskärning” i november, 10/ Bildvisning från årets resor och utflykter i januari.

Föreningen har utarbetat en manual för sökfunktionen i den numera digitaliserade årsboken Lustgården – alla nummer sedan 1920 – som numera går att läsa på föreningens hemsida.

Föreningen har utarbetat resevillkor som nu finns att läsa på hemsidan.

Styrelsen har inom sig utsett en medlemssekreterare.

Ekonomi

2017 års resultat av föreningens verksamhet och aktie- och fondplaceringar visar ett överskott på 90 980 kronor.

Verksamheten visar ett överskott på 71 912 kronor, vilket delvis beror på ökade medlemsintäkter men framför allt på överskott från resor och aktiviteter.

Avkastningen för Ständiga medlemmars fond har varit relativt god. Det finansiella resultatet visar ett överskott på 19 068 kronor. Fondförvaltaren Ålandsbanken har debiterat föreningen 22 275 kronor för förvaltningen av depån.

Övrig information om föreningens ekonomi finns att läsa i Årsredovisningen.

Antalet medlemmar har ökat till 397 (377 år 2016).

För utgivningen av Lustgården erhölls 15 000 kronor från Patriotiska Sällskapet.

Styrelsens tack

Styrelsen vill framföra sitt djupt kända tack till alla som genom insatser av olika slag har bidragit till att främja och förgylla föreningens verksamhet och hoppas på ett fortsatt stöd och engagemang av föreningens medlemmar även i framtiden.